DÜZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
  YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ
 
 

 


ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI HALK
EĞİTİMİ MERKEZLERİNDEKİ YÖNETİCİLER DIŞINDA GÖREVLİ DİĞER
PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE BELGE VE
DEĞERLENDİRMELERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNERGE
MADDE 1- 07/07/2006 tarih ve 4235 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren Çıraklık ve
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitimi Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında
Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere
İlişkin Yönergenin 4 üncü maddesindeki “il proje program rehberi” tanımı yürürlükten
kaldırılmış, “Atölye Şefi” tanımı “Şef” tanımı olarak değiştirilmiştir.
“Şef : Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarında açılan meslek
alan/dalları ile kurulan atölye ve laboratuvarların işleyişi ve yönetimi, mesleki rehberlik,
program geliştirme, işletmelerde mesleki eğitim, sektörle iş birliği, araştırma-geliştirme,
tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirilen atölye,
laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenini,”
MADDE 2- Aynı Yönergenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5- Merkezde görevli rehber öğretmenlerin görevleri şunlardır:
a) Müdür Yardımcısı/Yardımcıları ile koordineli şekilde çalışmalarını planlar.
b) İlgili müdür yardımcısı ile birlikte uygulanmakta olan programları yerinde takip eder,
sınavlarla ilgili soru hazırlama, sınav yapma, ölçme ve değerlendirme konularında
rehberlik yapar.
c) Program uygulamasına geçilmeden önce, seçilen yerin uygulanacak olan programa uygun
olup olmadığını belirler. Gerekirse öğretmen, uzman ve usta öğreticilerle birlikte yeni
kurs yerlerinin bulunmasına çalışır.
d) Uygulanmakta olan programla ilgili yöre halkına zaman zaman aydınlatıcı bilgiler verir,
eğitime katılmada engelli olanlara destek olunması yönünde ilgililerle iş birliği yapar.
e) Uygulanan eğitim programının sonucu hakkında çevre araştırması yapar ve alınacak
sonuçlara göre destekleme programları hazırlamak için müdürlüğe öneride bulunur.
f) Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarında bulunur ve ilgili müdür yardımcısı ile
sürekli iş birliği yapar.
g) Eğitim odaları yönetim komisyonu çalışmalarında rehberlikte bulunur.
h) İl halk eğitimi plânlama komisyonu üyeliğine seçildiğinde toplantılara ve çalışmalara
katılır, verilen görevleri yapar.
i) Merkezin bulunduğu veya hizmet sunduğu toplum kesimini bilgilendirme, yöneltme ve
motivasyon çalışmalarını düzenler. Halk eğitimi etkinliklerine katılanlara test uygulama,
verilen eğitim ve kurum başarısı hakkında değerlendirme çalışmaları yapar.”
MADDE 3- Aynı Yönergenin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Şef
Madde 6- Merkezlerde açılacak bölüm, atölye ve tesis türleri, halk eğitimi merkezi plânlama
komisyonunun kararı doğrultusunda belirlenir ve İl Millî Eğitim Müdürünün onayı ile
gerçekleştirilir.
Şefliklere, merkezlerde görevli atölye, laboratuar ve meslek dersi öğretmenleri arasından
“Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarının Alan, Bölüm,
Atölye ve Laboratuar Şeflerinin Görevlendirilmesine Dair Yönerge” hükümleri doğrultusunda
İl Millî Eğitim Müdürlüğünce görevlendirme yapılır.
Döner sermayesi bulunan merkezlerin, bölüm, atölye ve laboratuar yönetimi şeflerce
yürütülür.
Alan/bölüm, atölye, tesis ve laboratuar şefleri ve görevleri şunlardır;
a) Biriminde bulunan bina, eşya, makine-teçhizatın ve diğer taşınırların bakım, onarım,
koruma, saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasından sorumludur.
b) Sorumluluğunda bulunan taşınırları için Taşınır Mal Yönetmeliği’ne uygun defter, belge
ve cetvelleri tutar. Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve
cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır. Yılsonunda ve gerekli
görülen zamanlarda taşınırları sayım ve kontrole hazır bulundurur. Sayım ve döner
sermaye ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür.
c) Birimin ihtiyacı olan araç-gerecin zamanında temin edilmesi için ilgililerle iş birliği
yapar.
d) İş kazalarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin
alınmasını ve bunların ilgililerce uygulanmasını sağlar. İş güvenliği bakımından
sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye, laboratuar ve tesislerde bulunan her makine için
özelliklerinin, periyodik bakım ve yedek parça durumu ile varsa yapılan tadilat ve
değişen parçalarının düzenli olarak işlendiği makine kartı ile kullanma kılavuzu hazırlar.
e) Uygulamalı eğitimde kursiyerlere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda
öngörülen bilgi, beceri ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını ve bu çalışmaların,
programların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yürütülmesini sağlar.
f) Sorumluluğunda bulunan birimde kullanılan tüketim malzemelerine yönelik sarfları günü
gününe ilgili deftere işler.
g) Kullanılan makine, araç-gereç ve teçhizatın kurum imkânları ile onarımını, mümkün
olanların yeniden yapımını sağlar. Onarımı ya da yeniden yapımı mümkün olmayanların
kayıttan düşümü için Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre öneride bulunur.
h) Kursiyerlerin kullanacakları araç-gereç ile her türlü aleti ilgili öğretmenin rehberliği ve
sorumluluğunda imza karşılığı, kişilere ya da gruplara teslim eder, bunları ilgili defterlere
kaydeder ve izler. Teslim edilen araç-gerece zarar veren ya da bunları belirlenen süre
içerisinde teslim etmeyenleri, gereği yapılmak üzere kurum müdürlüğüne bildirir.
i) Alan/bölümü ile ilgili öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunları
belirler. İlgili sektörün beklentileri ile sektörde meydana gelen gelişmeleri izler, varsa
programlara yansıtılması gereken hususların alan zümrelerinde görüşülmesini sağlar.
Alınan kararları müdürün onayına sunarak sonuçlarını izler.
j) Sorumluluğunda bulunan birimdeki hizmetleri; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,
genelge ve benzeri emirlere göre yürütür.”
MADDE 4- Aynı Yönergenin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5- Aynı Yönergenin 11 inci maddesinin Özel Şartlar başlığı altındaki Uygulanacak
Programın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip ücretli uzman ve usta öğreticilerin sınavla
tespitindeki (a) ve (ı) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ a) Merkez müdürlerinin başkanlığında, yeterli sayıda branş öğretmeni ve diğer görevlilerden
oluşan bir sınav komisyonu millî eğitim müdürünün onayı ile kurulur. Uygulamalı sınavlarda
her branş için ayrı komisyon oluşturulur”,
ı) Görevlendirilmeleri kararlaştırılan ücretli usta öğreticilerin dilekçesi ile belgelerini, görev
yeri ve zamanını, uygulayacağı programın türünü, günlük, haftalık ve toplam çalışma süresini,
başarı puanını ve diğer bilgileri kapsayan teklifin, millî eğitim müdürünün onaylamasından
sonra görevlendirme gerçekleşir. Uzman ve usta öğretici adayının dosyası merkez
müdürlüğünde muhafaza edilir. Zorunlu olmadıkça Ek-6’daki onay çizelgesinin ekinde
sunulmaz”
MADDE 6- Aynı Yönergenin 13 üncü maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine, ilgili programlara ve mevzuata,
merkezlerin disiplinine uymayan gönüllü öğreticilerin görevlerine merkez müdürünün önerisi
ile millî eğitim müdürlüklerince son verilir ve kendilerine tekrar görev verilmez.”
MADDE 7- Aynı Yönergenin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 27- Aday kursiyerlerin başvuruları ön kayıt defterine kaydedilir. Başvurular
doğrudan yapılacağı gibi internet üzerinden erişim sağlanarak da alınır. Açılacak kurslarda
görevlendirilecek öğretmen, kadrolu usta öğretici, uzman ve usta öğretici ile gönüllü
öğreticilerin görevlendirme onayları Ek-6'daki örnek forma uygun olarak gerçekleştirilir
Onaylar kurs açma ve öğretmen, kadrolu usta öğretici, uzman ve usta öğretici ile gönüllü
öğretici görevlendirme şeklinde birlikte alınır. Açılacak kurs sayısının fazla olması
durumunda Ek-6'daki form son sayfa olarak kullanılır, onay kısmı hariç şekilde ek form
düzenlenebilir. Bu form esas alınmak kaydıyla Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler,
Vakıflar, Dernekler ve Meslek Odaları tarafından açılacak yaygın eğitim amaçlı kurs
programları ve kurslar için de merkezlerce form geliştirilip uygulanabilir.
MADDE 8- Aynı Yönergenin 36 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Mazeret ve Ek Sınavlar
Madde 36- Kursa düzenli olarak devam edip başarısız olanlar ile geçerli mazeretinden dolayı
kurs dönemi sonunda yapılan sınava katılamayanlara iki yıllık süre içerisinde kursa tekrar
devam etmeksizin üç defa sınava girme hakkı tanınır. Merkezler imkân ve şartlara göre bu
durumda olanlara 30 gün içerisinde sınav düzenleyebileceği gibi aynı alandaki bir başka
kursun sonunda yapılacak sınava katılmalarını sağlayabilir. Ayrıca kişiler, kursa devam ettiği
merkezlerde sınava girebileceği gibi sınava girmeye hak kazandığına dair belge ile bir başka
merkezde düzenlenen aynı alandaki kursun sonundaki sınava da girebilir.”
MADDE 9- Aynı Yönergenin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 37- Merkezler kendi hedef kitle, katılımcı şartları, faaliyet türleri, uygulama
farklılıkları ve benzeri konumlarını dikkate almak kaydıyla yönetmelikte belirtilen hükümler
doğrultusunda kulüpler kurar. Kulüplerin ilk oluşumu merkez müdürlüğünce görevlendirme
ile gerçekleştirilir. Kulüplerin kuruluşu, yönetim kurulu, yönetim kurulunun seçimi ve
yönetim kurulunun görevleri, yönetim kurulunun toplanması, yürütülecek faaliyetler, üyelik
şartları ve üye olma esasları, tutulacak defter ve dosyalar, kararlar, bütçe, gelir ve giderlere ile
benzeri işlemler Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve
Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümleri paralelinde Genel
Müdürlükçe düzenlenir. Kulüp yönetim kurulu başkanı 18 yaşından küçük olamaz. Kulüpler
ile ilgili aidat, bağış ve diğer nakdi gelirleri okul aile birliğinin açılacak ayrı hesabına yatırılır.
Harcamalar usulüne göre yapılır.”
 
  Bugün 7 ziyaretçi (49 klik) kişi burdaydı!

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DİĞER SİTEMİZ
 

 

ÇIRAKLIK YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 


MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

 


MESLEKİ TEKNİK AÇIKÖĞRETİM LİSESİ


AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU


AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

  Bu Benim Eserim Haydi Kızlar Okula e-okul  2008 T.C. DÜZKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
Tüm hakları saklıdır.
Telefon :
0462 8115179 - Faks : 0462 8112638

E-Posta :308537@meb.k12.tr
Siteyi Hazırlayan : Aysel SEİS


 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
.